James B. Edwards Elementary School

Elementary

James B. Edwards Elementary School
Website:
Principal:
Ashley Dorsey
Phone:
(843) 849-2805
Other:
Address:
885 Von Kolnitz Road
Mount Pleasant, SC 29464-3238